Bestuurder

Als bestuurder ben ik betrokken bij het reilen en zeilen van maatschappelijke organisaties. Het is een manier om vanuit opgedane kennis en ervaring een bijdrage te leveren aan onze maatschappij en daarmee engagement te tonen.

Vanuit mijn ervaring met organiseren, veranderen en leren, draag ik graag mijn steentje bij aan het goed functioneren van maatschappelijke organisaties. Na jaren zelf bestuurder te zijn geweest van een universitair instituut speel ik nu vooral een rol als toezichthouder en klankbord van leiders in organisaties.

Als eindverantwoordelijk bestuurder is het de essentie om krachten in een organisatie te bundelen en de activiteiten te richten op de toekomst. Als toezichthouder gaat het om de formele rol om toe te zien dat alles in de organisatie goed verloopt en om mee te denken bij lastige beslissingen waar bestuurders voor staan.Sioo, Interuniversitair Centrum voor Organisatie- en veranderkunde

Als rector heb ik negen jaar leiding gegeven aan Sioo, een interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde. In dit centrum werkt een staf van 30 mensen samen met meer dan 200 docenten en 9000 alumni aan vernieuwingsprocessen in organisaties. Sioo is voor mij een schoolvoorbeeld van een netwerkorganisatie waarin mensen hun krachten bundelen om van betekenis te zijn en zichzelf te ontwikkelen als professional. Het waren intensieve en prachtige jaren als eindverantwoordelijk bestuurder van een gerenommeerd centrum. Voor bestuurders van innovatieve ondernemingen geldt: 5 jaar minimaal – 9 jaar maximaal – 7 jaar optimaal. Deze vuistregel geeft aan dat je als bestuurder minimaal 5 jaar nodig hebt om echte vernieuwingen te realiseren. Na 9 jaar neemt je effectiviteit af in het realiseren van vernieuwingen. Voor en bestuurlijke rol is zeven jaar optimaal. Je hebt de tijd om vernieuwingen te initiéren, te realiseren en de verduurzamen. Na negen jaar vond ik het tijd om plaats te maken voor ene nieuwe bestuurder die verder kon werken aan vernieuwing en internationalisering. Dit gaf mij de mogelijkheid om weer de hitte van veranderingsprocessen op te zoeken als adviseur en toezichthouder.

Als toezichthouder speel ik een rol in drie organisaties: Spirit Jeugdzorg, International Choreographic Arts Centre en de Immigratie en Naturalisatiedienst. Daarnaast draag ik bij aan adviesraden waaronder de maatschappelijke adviesraad van het Immigratie en Naturalisatiedienst, de externe adviesraad bij de vorming van het ministerie Infrastructuur en Milieu en de klankbordgroep voor de hervormingsagenda van de Rijksdienst.


Spirit Jeugdzorg

De professionals van Spirit helpen jeugdigen en gezinnen die problemen hebben met opgroeien en opvoeden. Spirit is werkzaam in de stadregio Amsterdam en biedt hulp waar nodig. Spirit gaat er vanuit dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen. Soms is daar hulp bij nodig. De professionals van Spirit bieden die hulp en begeleiding aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun gezin. Spirit sreeft ernaar dat kinderen en jongeren opgroeien in een veilige situatie, zoveel mogelijk in gezinsverband, en dat jeugdigen en gezinnen zo zelfstandig en volwaardig mogelijk kunnen functioneren en participeren in de maatschappij.


International Choreographic Arts Centre
Het international Choreographic Arts Centre (ICK) is een netwerkorganisatie van dansers, choreografen en liefhebbers van moderne dans. Het dansgezelschap Emio Greco|PC maakt deel uit van dit netwerk. Emio Greco|PC is het stadsgezelschap voor de moderne dans van Amsterdam. Het is het meest vernieuwende dansgezelschap dat Nederland kent. In 2012 ontving het gezelschap de Zwaan voor de beste dansproductie van het seizoen 2011/2012. Het gaat ICK niet alleen om de dans ‘an sich’, maar ook om het verder ontwikkelen en verder brengen van de dans door het bieden van onderdak aan jonge veelbelovende choreografen, het bijeenbrengen van innovatieve bedrijven in de Amsterdamse regio, het bijdragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Amsterdam en het ontwikkelen van dansnotaties.  


Immigratie en Naturalisatiedienst
De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) is is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren. De IND zorgt ervoor dat vreemdelingen die recht hebben op een verblijfsvergunning ook daadwerkelijk een verblijfsvergunning krijgen. Bij de IND staat de snelheid en kwaliteit van de dienstverlening hoog in het vaandel. Als het om de kwaliteit van de dienstverlening gaat is de IND één van de best functionerende uitvoeringsorganisatie van de overheid.


Ministerie voor Infrastructuur en Milieu

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. De bijdragen en de kernwaarden van het ministerie: Vlot, veilig en leefbaar. Infrastructuur en Milieu heeft stimulerende rol bij verschillende innovatieprogramma’s die de bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland vergroten, waaronder mobiliteit, luchtkwaliteit, waterkwaliteit, vermindering geluidshinder en ruimte voor natuur en duurzaamheid.


Hervormingsagenda Rijksdienst
De rijksdienst staat voor een enorme opgave om de kwaliteit van het overheidsbeleid te verbeteren en zorg te dragen voor een efficiënte realisatie van dat beleid. Het gaat bij de hervormingsagenda om het realiseren van forse financiële besparingen zonder aan kwaliteit in te leveren. Bovendien gaat het erom dat de Rijksoverheid aantrekkelijk is voor jonge mensen om zich in te zetten voor een goed functionerende maatschappij. Met een aantal denkers van buiten de rijksdienst denken en praten we mee hoe een effectieve hervormingsagenda gestalte kan krijgen.