Curriculum Vitae


Persoonlijke gegevens

naam                     Boonstra
voornaam             Jaap
telefoon                 020 – 679 7401 (prive)
telefoon                 035 – 695 4114 (werk)
e-mail                    boonstra@jaapboonstra.nl


Werkzaamheden

2010 – heden        Onderzoeker en adviseur, Jaap Boonstra & Associates, Amsterdam

2002 – heden        Professor Organization dynamics, Esade Business School, Barcelona, Spain

2015 – heden         Professor Organizational change, WU, Vienna University for Economics and business

1999 – 2015           Hoogleraar Management van veranderingen in organisaties, Universiteit van Amsterdam

1999 – 2015           Research Fellow Amsterdam School of Social Research (ASSR) University of Amsterdam

2002 – 2010          Rector Sioo, interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde te Utrecht

1999 – 2009          Research Fellow Amsterdam School of Communication Studies (ASCoR) University of Amsterdam

1997 – 2002          Programmamanager Sioo, interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde te Utrecht

1992 – 1999           Universitair hoofddocent organisatiekunde, Universiteit van Amsterdam

1990 – 1997           Managing partner SANT, onderzoek- en adviesbureau voor organisatievraagstukken te Amsterdam

1983 – 1992           Universitair docent organisatiepsychologie en veranderkunde, Rijksuniversiteit Leiden

1979 – 1983           Projectcoördinator research projecten, Rijksuniversiteit Leiden

1978 – 1979           Projectleider Wetenschapswinkel, Rijksuniversiteit Leiden.


Commissariaten en adviesraden

2016 – heden       Ministerie Veiligheid & Justitie, Adviesraad VenJ verandert.

2012 – 2016          International Choreographic Arts Centre, Supervisory Board, member

2006 – 2014          Spirit, Jeugdzorgorganisatie Amsterdam, Raad van Toezicht, voorzitter

2012 – 2013           Klankbordgroep Hervormingsagenda Rijksdienst

2007 – 2013          Immigratie en Naturalisatiedienst, Maatschappelijke Adviesraad, voorzitter

2007 – 2012          Academie voor overheidscommunicatie, Adviesraad, lid

2007 – 2012          Olijslager, verfgroothandel, Raad van Commissarissen, lid

2005 – 2010          M&O, Tijdschift voor Management & Organisatie, Redactieraad, voorzitter

2005 – 2009          Governance University, Advies- en programmaraad, lid

2005 – 2007          Ministerie van OCW, Externe Adviesraad OCW, lid


Bestuur en management

2010 – heden        Directeur/eigenaar Jaap Boonstra & Associates

2002 – 2010          Rector Sioo, interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde

1999 – 2010           Decaan masteropleiding executive change management. Sioo.

1999 – 2007           Decaan onderzoeksnetwerk Organiseren, veranderen en leren in organsiaties. Sioo.

1997 – 2002           Lid programmastaf Sioo, interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde

1997 – 2002           Voorzitter Sectie Organisatiekunde, Universiteit van Amsterdam

1996 – 1998            Lid bestuur vakgroep politicologie, Universiteit van Amsterdam

1994 – 1995            Lid dagelijks bestuur vakgroep bestuurskunde, Universiteit van Amsterdam

1990 – 1997           Managing Partner SANT, onderzoek- en adviesbureau voor organisatievraagstukken te Amsterdam

1985 – 1987           Lid dagelijks bestuur vakgroep sociale- & organisatiepsychologie, Rijksuniversiteit Leiden

1984 – 1992           Lid bestuur vakgroep sociale- & organisatiepsychologie, Rijksuniversiteit Leiden

1982 – 1984           Lid faculteitsraad Sociale Wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden

1981 – 1982           Lid herprogrammeringscommissie subfaculteit psychologie, Rijksuniversiteit Leiden

1980 – 1982          Bestuurslid dienst sociaal wetenschappelijk onderzoek (DSWO), Rijksuniversiteit Leiden

1980 – 1984          Lid adviescommissie wetenschapswinkel, Rijksuniversiteit Leiden

1978 – 1980          Lid initiatiefgroep Wetenschapswinkel, Rijksuniversiteit Leiden

1977 – 1980          Bestuurslid Leidse studentenbond en landelijke federatie van studentenbonden


Opleidingen

1985 – 1991          Doctor in de sociale wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden

1976 – 1984          Doctoraalstudie sociale- en organisatiepsychologie, Rijksuniversiteit Leiden

1970 – 1976          Atheneum B, Eerste Christelijke Lyceum, Haarlem


Onderzoek, advies en begeleiding

2017 – heden
Woningstichting De Key. Begeleiding bij realiseren van strategische visie voor starters op de woningmarkt.

2016 – heden
Academic consultant ‘International networked police organizations in cyberspace’.

2016 – heden
Researcher and consultant ‘Global alliance for banking based on values’.

2015 – heden
Agentschap Telecom. Begeleiding bij transformatie van het agentschap in een digitale samenleving.

2016 – 2016
Jeugdhulp Amsterdam. Onderzoek en advies functioneren van wijkteam voor jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg.

2014 – 2016
GGZ Rivierduinen. Advisering bij inrichting besturingsstructuur en bevorderen samenwerkingscultuur.

2012 – 2016
Rochdale Woningcorporatie. Begeleiding Raad van Bestuur in strategische oriëntatie.

2012 – 2015
Brandweer Nederland. Begeleiding Raad Brandweercommandanten van Brandweer Nederland.

2012 – 2015
Gemeente Amsterdam. Advisering bij inrichting van besturingsstructuur en ontwikkeling van de organisatie.

2013 – 2014
Nederlandse Spoorwegen. Advisering over het succesvol inrichten van complexe samenwerkingsprojecten.

2012-2013
Provincie Zuid Holland. Ontwikkeling bestuurlijk en ambtelijk leiderschap binnen de provincie.

2010 – 2012
Rochdale Woningcorporatie. Begeleiden Raad van Bestuur bij het realiseren van een structuur- en cultuurverandering.

2010 – 2012
GGZ Rivierduinen. Begeleiding Raad van Bestuur en directeuren bij realiseren van nieuwe besturingsstructuur.

2011 – 2012
Meander Schippersinternaten en Prokino kinderopvang. Onderzoek naar fusieproces en besturing van fusieorganisatie.

2008 – 2011
Gemeente Amsterdam. Begeleiding algemeen overleg van directeuren en het functioneren als concernorganisatie.

2009 – 2010
Stichting Managementstudies. Onderzoek naar leiderschap en  cultuurverandering in Nederlandse organisaties.

2009 – 2010
Gemeente Amsterdam. Onderzoek naar het functioneren van adviesgroep Amsterdam en haar positionering voor de toekomst.

2007 – 2010
Jeugdformaat. Begeleiding bij strategische positionering en ontwikkeling voorbeeldige jeugdzorg in Haaglanden.

2007 – 2008
Gemeente Rotterdam. Onderzoek en advies naar samenwerking tussen gemeentelijke diensten in de Jeugdzorg.

2007 – 2008
Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). Begeleiding strategietraject Talent voor de toekomst.

2007 – 2008
Academie voor Overheidscommunicatie. Begeleiding van onderzoek naar de communicatiefunctie bij beleidsontwikkeling.

2006 – 2007
Ministerie OCW. Advisering inrichting ondersteunende functies en themadirecties rond maatschappelijke vraagstukken.


2005 – 2006
Ministerie OCW. Begeleiding en advisering bij herinrichting ICT op School en Kennisnet


2004 – 2005
Ministerie OCW. Begeleiding evaluatieonderzoek ICT op School en Kennisnet.


2004 – 2005
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Advisering directie bij de procesinrichting en herinrichting en verandering van de dienst.


2004 – 2005
Ministerie OCW. Advisering inrichting veranderingsproces als lid van het Delta-panel


2004 – 2005
Rabobank. Advisering facilitaire organisatie  (Rabo-Facet) bij strategische heroriëntatie en verbetering van dienstverlening.


2003 – 2004
Technische Universiteit Delft. Advisering College van Bestuur over betekenis en positionering van OTB onderzoeksinstituut.


2002 – 2003
Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS). Advisering en opleidingsontwikkeling leergang Lokaal Leiderschap. 


2000 – 2001
Landelijke programmagroep Jeugdzorg. Advisering over vernieuwingsprocessen in de Jeugdzorg in Nederland


2000 – 2001
Wijkopbouworganen Amsterdam. Onderzoek en advisering betekenis van wijkopbouworganen in de stadsdelen van Amsterdam.


1998 1999
Centrum voor Energiebesparing (CE). Professionalisering en begeleiden bij positioneren en onderzoeksmanagement.


1997 – 1998
Algemene Herverzekerings Maatschappij. Begeleiding bij vernieuwing van informatiesystemen, bedrijfsprocessen en organisatieopbouw.


1997 – 1998
ING Groep. Begeleiding van het Informatie en Technologiecentrum bij strategische beleid en organisatievorm.


1996 – 1997
Eurocard Nederland. Begeleiding bij integraal herontwerp van de organisatie en vernieuwing van technologische systemen


1996 – 1997
Fortis. Onderzoek naar het veranderingsvermogen bij herontwerp van de business Unit ondernemingsverzekeringen.


1995 – 1996
PTT Post. Onderzoek en begeleiding bij het ontwikkelen van een nieuwe werkorganisatie voor de nieuwe sorteercentra.


1995 – 1996
Gemeente Utrecht. Begeleiding van de Dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen bij nieuwe organisatievorm.


1995 – 1996
Nationale Nederlanden Schadeverzekeringen. Begeleiding bij realiseren van marktgericht en teamgericht werken.


1995 1996
Nationale Nederlanden Zorgverzekeringen. Begeleiden bij realiseren van een marktgericht en teamgericht werken.


1993 – 1996
ING Groep. Begeleiding van het management van ING Groep bij het invoeren van technologische en organisatorische veranderingen.

1993 – 1996
Eurocard Nederland en Beanet. Fusiebegeleiding en invoering van procesorganisatie en teamgericht werken in het betalingsverkeer.

1993 – 1996
Verzekeringsmaatschappij VVAA. Begeleiding van een integraal veranderingsproces en vernieuwing van de relaties met de leden.


1993 – 1995
Westland/Utrecht Hypotheekbank. Strategieformulering en invoering procesorganisatie en teamgericht werken.


1993 – 1994
Rutgersstichting. Begeleiding  bij strategische en organisatorische heroriëntatie en fondswerving voor financiering.


1992 – 1994
BankGiroCentrale (BGC). Ontwikkeling van strategie, technologie, organisatievorm en werkorganisatie.


1990 – 1992
COB/SER. Onderzoek naar de sociale en organisatorische aspecten van elektronisch berichtenverkeer in de detailhandel.


1990 – 1992
Bedrijfschap Detailhandel. Onderzoek naar de belemmeringen en succesfactoren bij automatisering in de detailhandel in Nederland.


1990-  1991
Akkerbouwproductschappen. Integrale organisatieverandering en strategische positionering in het maatschappelijk en bestuurlijk veld.


1987 – 1988
Ministerie van WVC. Onderzoek naar personele en organisatorische aspecten van de invoering van geautomatiseerde systemen.


1987 – 1988
Ministerie van WVC. Onderzoek naar en advisering bij automatisering en digitalisering van de postbehandeling.


1987 – 1988
Havenbedrijf Rotterdam. Onderzoek naar organisatorische consequenties van een geautomatiseerd verkeersbegeleidingssysteem.


1986 – 1987
Gemeentewerken Rotterdam. Opleiding over informatiemanagement en advies over het vormgeven van een informatiebeleid.


1985 – 1989
AEGON Levensverzekeringen. Integrale organisatieverandering bij de divisie collectieve verzekeringen.


1985 – 1986
Gemeente Rotterdam. Evaluatie van de invoering van een geautomatiseerd uitkeringensysteem bij de Gemeentelijk Sociale Dienst


1985 – 1986
Philips Consumer Electronics. Evaluatie implementatie van een geautomatiseerd administratiesysteem voor de verkooporganisatie.


1984 – 1987
PTT Telecom. Advisering en begeleiding bij de invoering van een informatiesysteem voor de binnendienst in Amsterdam.


1983 – 1984
Industriebond FNV. Onderzoek naar het veiligheidssysteem van DuPont de Nemours in Dordrecht.


Bedrijfssprogramma’s

Diverse opleidingen in management en leiderschap voor onder meer:
– ABN/AMRO
– Achmea
– Aedes
– Albert Heijn
– Algemene Bestuursdienst
– APM Terminals
– BankGiroCentrale
– Bayer
– Belastingdienst
– Boer & Croon
– Bouwfonds
– Brandweer Nederland
– CapGemini
– CocaCola Africa
– DHV
– Essent
– Eurocard Nederland
– Gemeente Amsterdam
– Gemeente Rotterdam
– Gemeentewerken Rotterdam
– HTM (Haagsche Tramweg Maatschappij)
– Hogeschool Arnhem/Nijmegen
– Hogeschool van Rotterdam
– Immigratie en Naturalisatiedienst
– ING Groep
– Interpay/Equens
– KLM
– Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
– Ministerie van Verkeer & Waterstaat
– Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
– Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
– NH Hotels
– Nuon
– Pensioenfonds voor de Horeca
– Philips
– Politie Amsterdam
– Productschappen voor de Akkerbouw
– PBLQ
– Westland/Utrecht Hypotheekbank
– Rabobank
– Repsol
– Rijnconsult
– Vereniging voor Gemeentescretarissen


Universitaire onderzoeksprogramma’s

2012 – heden
Cross cultural change. Innovation, conflict and leadership in multi-cultural organizations. Esade Business School.

1999 – heden
Lerend vernieuwen in organisatorische netwerken. Onderzoek naar strategische vernieuwingsprocessen in netwerken van organisaties rond ambigue problematieken en maatschappelijke vraagstukken. Sioo/Universiteit van Amsterdam.

2008 – 2012
Leiders in cultuurverandering. Onderzoek naar de rol van leiderschap tijdens diepgaande verandering van organisaties in organisatorische en maatschappelijke netwerken. Sioo/Universiteit van Amsterdam/SMS.

1994 – 2009
Effectiviteit van organisatorische vernieuwing. Onderzoek naar machtsprocessen en belemmerende en bevorderende factoren bij integraal ontwerpen en ontwikkelen in organisaties. Universiteit van Amsterdam.

1997 – 1999
Invoering van complexe organisatieveranderingen. Onderzoek naar belemmeringen en succesvoorwaarden voor strategische, technologische en organisatorische vernieuwing. Rijksuniversiteit Leiden/Universiteit van Amsterdam.

1984 – 1994 Vernieuwing van technologie, organisatie en arbeid. Onderzoek naar de relaties tussen informatietechnologie, organisatorische vormgeving en strategische beleid. Rijksuniversiteit Leiden/Universiteit van Amsterdam.


Universitair onderwijs

Esade Business School, Barcelona:
– Master in International Management
– Executive MBA
– Global Executive MBA
– Global Advanced Management Program
– Program for Leadership Development

Universiteit van Amsterdam:
– Bachelor International Studies
– Bachelor Public Administration
– Bachelor Communication Studies
– Master International Studies
– Master Public Administration
– Master Communication Science

Sioo, Interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde:
– Executive Change Management
– Advanced Change Methodologies
– Designing Complex Organizations
– Succesvol Veranderingen Organiseren
– Lokaal Leiderschap
– Interim Management en Organisatieverandering
– Besturen van woningcorporaties
– Besturen en vernieuwen in de zorg

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
:
– Master of Public Administration
– Interdepartementale Managementleergang


Promovendi

Patrick Vermeulen (2002)
Organizing product innovation in financial services. How banks and Assurance companies organize their product innovation processes. Radboud Universiteit.

Kilian Bennebroek Gravenhorst (2003)
Sterke staaltjes van samenwerking. Survey feedback voor het aanpakken van belemmeringen bij organisatieverandering. Universiteit van Amsterdam

Stefan Peij (2005)
Commissaris op de bestuurdersstoel. De rol van commissarissen bij veranderingsprocesen in organisaties. Universiteit van Amsterdam.

Renate Werkman (2006)
Werelden van verschil. Hoe actoren in organisaties vraagstukken in veranderprocessen hanteren en creëren. Universiteit van Amsterdam.

Wenny Ho (2007)
Sensemaking in turbulent times. Everyday strategic changing in Indian NGDO’s. Universiteit van Amsterdam.

Arienne van Staveren (2007)
Zonder wrijving geen glans. Leren samenwerken bij veranderen en innoveren. Universiteit van Amsterdam.

Rob Zuijderhoudt (2008)
Op zoek naar synergie. Omgaan met onoplosbare problemen. Universiteit van Amsterdam .

Arend Ardon (2009)
Moving moments. Leadership and inerventions in dynamically complex change processes. Vrije Universiteit Amsterdam.

Hans Vermaak (2009)
Plezier beleven aan taaie vraagstukken. Werkingsmechanismen van vernieuwing en weerbarstigheid (cum laude). Universiteit van Amsterdam.

Philip Karré (2010)
Hybrid Organizations. Strategy and leadership in organizations between state and market. Universiteit van Amsterdam.

Erik Gerritsen (2011)
De slimme gemeente. Het aanpakken van ongetemde problemen in de context van het lokaal bestuur. Universiteit van Amsterdam.

Elsbeth Reitsma (2014)
Adviseurs aan de slag. Professioneel handelen in organisatie-advieswerk. Vrije Universiteit Amsterdam.

Jeannette Knol (2016)
Professioneel en bestuurlijk samenspel in een ziekenhuis. Universiteit van Amsterdam.